skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL LIFESTYLE GYM B.V.

Artikel 1. Definities

Aanbieding: iedere aanbieding, offerte en korting van Personal Lifestyle Gym B.V.;

Afnemer: een (rechts)persoon met wie Personal Lifestyle Gym B.V.; een Overeenkomst heeft gesloten;

Diensten: werkzaamheden die Personal Lifestyle Gym B.V. verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;

Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bepaald in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek en in samenhang gelezen met artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;

Opleiding: door of in opdracht van Personal Lifestyle Gym B.V. verzorgde of georganiseerde trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Personal Lifestyle Gym B.V. en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;

Personal Lifestyle Gym B.V.:

Personal Lifestyle Gym B.V., gevestigd aan de Bijlmermeerstraat 20b 2131 HG Hoofddorp,

KvK-nummer 69088529

 

Partijen:

Personal Lifestyle Gym B.V. en Afnemer

Product: Abonnementen, losse trainingen, trainings- en voedingsadviezen, rittenkaarten, blessurebehandeling, een roerende zaak, zoals supplementen, trainingsmaterialen en andere benodigdheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, Dienst en Product van Personal Lifestyle Gym B.V. en elke Overeenkomst.

2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden doorPersonal Lifestyle Gym B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Personal Lifestyle Gym B.V. zijn vrijblijvend en gelden voor de duur zoals daarbij is vermeld.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Personal Lifestyle Gym B.V. van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.

3.3 Personal Lifestyle Gym B.V. behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Koop op afstand

4.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

4.2. Artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Personal Lifestyle Gym B.V. die Personal Lifestyle Gym B.V. binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Personal Lifestyle Gym B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.

4.4. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Personal Lifestyle Gym B.V. retourneren, conform de door Personal Lifestyle Gym B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient Afnemer klachten binnen bekwame tijd na de ontdekking dat het product niet aan de overeenkomst voldoet schriftelijk aan Personal Lifestyle Gym B.V. te melden.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Personal Lifestyle Gym B.V. Personal Lifestyle Gym B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.2. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Personal Lifestyle Gym B.V. de ontbinding in te roepen. Indien de levering van een Dienst of

Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en uiterlijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Personal Lifestyle Gym B.V. aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Personal Lifestyle Gym B.V. of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Personal Lifestyle Gym B.V.

6.3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Personal Lifestyle Gym B.V. heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.

6.4. Indien Personal Lifestyle Gym B.V. overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. De door Personal Lifestyle Gym B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemers aanPersonal Lifestyle Gym B.V. ter beschikking zijn gesteld.

7.2. De levering van een Product geschiedt per (PostNL) post. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader doorPersonal Lifestyle Gym B.V. aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen door Afnemer te worden voldaan.

Artikel 8. Klachten, retouren

8.1. Klachten van Afnemer binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst dienen schriftelijk te geschieden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Personal Lifestyle Gym B.V. inzake gebreken van het geleverde Product en de geleverde Dienst.

8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Personal Lifestyle Gym B.V. indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Personal Lifestyle Gym B.V. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.

8.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aanPersonal Lifestyle Gym B.V. te retourneren, conform de door Personal Lifestyle Gym B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Personal Lifestyle Gym B.V. zal Personal Lifestyle Gym B.V. zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Personal Lifestyle Gym B.V. de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Personal Lifestyle Gym B.V. of aan licentiegevers van Personal Lifestyle Gym B.V.

9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Personal Lifestyle Gym B.V. op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.

9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Personal Lifestyle Gym B.V. per direct en schriftelijk aan Personal Lifestyle Gym B.V. te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Personal Lifestyle Gym B.V. op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Personal Lifestyle Gym B.V. neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Personal Lifestyle Gym B.V. of haar licentiegevers.

Artikel 10. Aansprakelijkheid vanPersonal Lifestyle Gym B.V. en vrijwaring

10.1. De totale aansprakelijkheid vanPersonal Lifestyle Gym B.V. voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Personal Lifestyle Gym B.V. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Personal Lifestyle Gym B.V. is de totale aansprakelijkheid vanPersonal Lifestyle Gym B.V. beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.

10.2. De totale aansprakelijkheid vanPersonal Lifestyle Gym B.V. voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.

10.3. Afnemer vrijwaartPersonal Lifestyle Gym B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van door Personal Lifestyle Gym B.V. geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Personal Lifestyle Gym B.V. en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico

11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom vanPersonal Lifestyle Gym B.V. tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de doorPersonal Lifestyle Gym B.V. geleverde Producten is verschuldigd.

11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek vanPersonal Lifestyle Gym B.V. dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

13.1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Haarlem.

Aanvullende algemene voorwaarden voor leden van de GYM’s van Personal Lifestyle Gym B.V.

1- Bij geen gebruik in een betaalde periode heb je geen recht op vergoeding.

2- Om hygiënische redenen is het verplicht handdoek te gebruiken tijdens het trainen.

3- De fitnesszaal mag niet betreden worden met STRAATSCHOENEN.

4- Elk lidmaatschap is persoonsgebonden.

5- Men wordt verzocht na het trainen de gebruikte attributen terug te plaatsen op de

daarvoor bestemde plek.

6- Bij verlies of diefstal van uw lokkersleutel wordt u €10 in rekening gebracht.

7-Personal Lifestyle Gym B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor diefstal uit.

8- Je hebt geen recht op vergoeding als Personal Lifestyle Gym B.V. met feestdagen

gesloten is.

9- Je dient er van bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’ s met zich meebrengt

eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten die ten gevolge van de beoefening

van enigerlei tak van sport binnen de Personal Lifestyle Gym B.V., of daarbuiten

voor zover onder verantwoordelijkheid van de Personal Lifestyle Gym B.V.

georganiseerd wordt, voor eigen risico genomen.

10- Je vrijwaart de Personal Lifestyle Gym B.V. voor alle aanspraken van jezelf en

derden in deze.

11- Als lid van Personal Lifestyle Gym B.V. ben je aansprakelijk voor de door jou

aangerichte schade.

12- In geval van aantoonbaar onvermogen om deel te kunnen nemen aan de trainingen, kan

in overleg de geldigheidsduur worden opgeschort. Hiervoor dien je een doktersverklaring te

overleggen.

13- In geval van vakantie of verzuim gaan de betalingen door tot het einde van de

abonnementstermijn.

14- Per persoon kan men aanspraak maken op maximaal 1 proefles voor personal fitness.

Back To Top